>
****ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลปากแคว อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย **** 
 
ผู้บริหาร อบต.ปากแคว


นายบุญเสริม  เชยวัดเกาะ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากแคว

 
ข้อมูลทั่วไป อบต.ปากแคว


 
Weather Report
 
Facebook Fanpage
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ โอน-ย้าย

รับโอนพนักงานส่วนตำบล/พนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น ตำแหน่งสายงานผู้บริหาร
1.ตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษาและวัฒนธรรม 
(นักบริหารการศึกษา) ระดับต้น
จำนวน 1 อัตรา 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 หมวด 2 ข้อ 7 ให้ผู้สูงอายุที่จะครบหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไปในปีงบประมาณถัดไปลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุด้วยตนเองต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนมีภูมิลำเนา ณ สำนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือสถานที่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด ตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงเดือนพฤศจิกายนของทุกปี 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากแคว

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านบางคลอง หมู่ที่ 6 ตำบลปากแคว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

ประกาศเผยแพร่การตรวจสอบพัสดุ ประจำปี 2560

 
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

 
 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ประกาศเรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ประกาศเรื่องเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ประกาศใช้แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ประกาศรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ.2559
ตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากแควที่ได้แถลง    ไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากแคว
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากแคว
เรื่อง การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2560
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากแคว
เรื่อง การใช้แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562(เพิ่มเติม ฉบับที่2)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากแคว
เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
คู่มือส่งเสริมการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปี 2560
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ภาพกิจกรรม
 
ระดับน้ำฝนและปริมาณน้ำไหลผ่านแม่น้ำยมจังหวัดสุโขทัย

ข้อมูลระดับน้ำจากชลประทานจังหวัดสุโขทัย

 
Visitors
 
ผู้บริหาร อบต.ปากแคว


นางจันทร์จิรา  หิรัญนุช
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากแคว

 
คู่มือประชาชน
งานกิจการสภา อบต.ปากแคว
 
แผนงานและงบประมาณ
แผนพัฒนา 3 ปี


2.แผนพัฒนา พ.ศ.2559-2561

3.แผนพัฒนา พ.ศ.2560-2562
แผนพัฒนา 4 ปี
แผนพัฒนา พ.ศ.2561-2564
 
ช่องทางติดต่อ อบต.
ติดตามข่าวสาร & กิจกรรม 
อบต.ปากแคว ได้ที่ 
Facebook/pakkhware 
Line Id : pakkhware
www.pak-khware.go.th
Tel : 0556-2055-2
 
Gold Price
 
ข่าวประกาศสอบราคา

 **ประกาศสอบราคาโครงการซ่อมแซมตลิ่งริมคลอง-ปากแควฝั่งซ้าย จำนวน 17 ช่วง หมู่ที่ 2 บ้านบางควาย ตำบลปากแคว รายละเอียดคลิก 
**ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการขุดลอกคลองบ่อประมงตามแนวพระราชดำริเฉลิมพระเกียรติฯ
หมู่ที่ 9 บ้านห้วยลาภ ตำบลปากแคว รายละเอียดคลิก
คำขวัญ อบต.ปากแคว : ถิ่นไร่บาสูบ แปรรูปสมุนไพร ไทรใหญ่วัดปากแคว ดูแลแพทย์แผนไทย ศูนย์รวมใจหลวงพ่อเพชร