****ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลปากแคว อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย **** 
 
ผู้บริหาร อบต.ปากแคว


นายบุญเสริม  เชยวัดเกาะ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากแคว

 
ข้อมูลทั่วไป อบต.ปากแคว


 
Weather Report
 
Facebook Fanpage
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ โอน-ย้าย

รับโอนพนักงานส่วนตำบล/พนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น ตำแหน่งสายงานผู้บริหาร
1.ตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษาและวัฒนธรรม 
(นักบริหารการศึกษา) ระดับต้น
จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดคลิก
  
ข่าวประชาสัมพันธ์


คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2559 เห็นชอบใหเดำเนินงานโครงการอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดต่อเนื่อง โดยขยายระยะเวลาการให้เงินอุดหนุนแก่เด็กแรกเกิดจาก 1 ปี เป็น 3 ปี และเพิ่มวงเงินจากเดิมรายละ 400 บาท เป็นรายละ 600 บาท ต่อเดือน ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2560 เป็นต้นไป ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานต่อเนื่องและเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้มีหนังสือถึงปลัดกระทรวงมหาดไทยขอความร่วมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานรับลงทะเบียนต่อเนื่องตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2559 เป็นต้นไป เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าถึงบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและเป็นประโยชน์ในการรับรองสถานะครัวเรือน ตลอดจนการตรวจสอบข้อมูลต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำนักปลัด อบต.ปากแคว จึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปทราบและสามารถมาลงทะเบียนได้ที่งานพัฒนาชุมชน หรือ สอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักปลัด 0556-2055-2 
หรือ www.pak-khware.go.th 
และ www.facebook.com/pakkhware                 
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2559 เป็นต้นไป
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากแคว
ประกาศรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ.2559
ตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากแควที่ได้แถลง    ไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากแคว
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากแคว
เรื่อง การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2560
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากแคว
เรื่อง การใช้แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562(เพิ่มเติม ฉบับที่2)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากแคว
เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
ภาพกิจกรรม
 
ระดับน้ำฝนและปริมาณน้ำไหลผ่านแม่น้ำยมจังหวัดสุโขทัย

ข้อมูลระดับน้ำจากชลประทานจังหวัดสุโขทัย

 
Visitors
 
ผู้บริหาร อบต.ปากแคว


นางจันทร์จิรา  หิรัญนุช
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากแคว

 
คู่มือประชาชน
งานกิจการสภา อบต.ปากแคว
 
แผนงานและงบประมาณ
แผนพัฒนา 3 ปี


2.แผนพัฒนา พ.ศ.2559-2561

3.แผนพัฒนา พ.ศ.2560-2562
แผนพัฒนา 4 ปี
แผนพัฒนา พ.ศ.2561-2564
 
ช่องทางติดต่อ อบต.

   ติดตามข่าวสาร&ภาพกิจกรรม
            ของ อบต.ปากแคว
facebook.com/pakkhware
 หรือ ID Line: pakkhware    และ www.pak-khware.go.th
Tel. 0-5562-0552 
Fax.0-5562-0962
 
Gold Price
 
ข่าวประกาศสอบราคา

  
 
 **ประกาศสอบราคาโครงการซ่อมแซมตลิ่งริมคลอง-ปากแควฝั่งซ้าย จำนวน 17 ช่วง หมู่ที่ 2           บ้านบางควาย ตำบลปากแคว รายละเอียดคลิก 
 **ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการขุดลอกคลองบ่อประมงตามแนวพระราชดำริเฉลิม
          พระเกียรติฯ หมู่ที่ 9 บ้านห้วยลาภ ตำบลปากแคว รายละเอียดคลิก

 
คำขวัญ อบต.ปากแคว : ถิ่นไร่ยาสูบ แปรรูปสมุนไพร ไทรใหญ่วัดปากแคว ดูแลแพทย์แผนไทย ศูนย์รวมใจหลวงพ่อเพชร