ผู้บริหาร อบต.ปากแคว


นายบุญเสริม  เชยวัดเกาะ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากแคว

 
ผู้บริหาร อบต.ปากแคว


นางจันทร์จิรา  หิรัญนุช
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากแคว

 
ข้อมูลทั่วไป อบต.ปากแคว


 
แผนงานและงบประมาณ

แผนพัฒนา 3 ปี

            
บัญญัติงบประมาณรายจ่าย
   
ภาพกิจกรรม
 
ระดับน้ำฝนและปริมาณน้ำไหลผ่านแม่น้ำยมจังหวัดสุโขทัย


 
ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมการแข่งขันเรือพายประเพณี ประจำปี 2557

 
ประชาสัมพันธ์ โอน - ย้าย


ภาษีบำรุงท้องที่

- รับชำระภาษี ปี 2556

รายละเอียด 
          

- รับชำระภาษี ปี 2557

รายละเอียด 

- รับชำระภาษี ปี 2558

รายละเอียด 
 
Weather Report
 
ราคาน้ำมัน (PTT)
 
ข่าวประกาศสอบราคา

 ประมูลจ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านบางสง หมู่ที่ 7 ตำบลปากแคว               ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ รายละเอียด
 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างโครงการดาดคอนกรีตซ่อมแซมคลองลอยสถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า                 บ้านท่าพระ หมู่ที่ 5 ตำบลปากแคว  รายละเอียด
 สอบราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ (cape seal )สายริมแม่น้ำยมฝั่งขวา                             (ตอนที่ 4 ช่วง กม.1+088 - กม.1+660 ) หมู่ที่ 1 บ้านวังหิน ตำบลปากแคว  รายละเอียด 
 สอบราคาจ้างรถยนต์โดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น เพื่อนำคณะผู้เข้ารับการฝึกอบรมเดินทางไปฝึกอบรมและศึกษาดูงานที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์และจังหวัดเพชรบุรี รายละเอียด
 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า บ้านบางคลอง                             หมู่ที่ 6 ตำบลปากแคว รายละเอียด
สอบราคาซื้อเครื่องกรองน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.50 เมตร พร้อมติดตั้งบริเวณประปาหมู่บ้าน                                  หมู่ที่ 3 ตำบลปากแควรายละเอียด
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรัง สายเรียบคลองลอยถึงคลองทางไม้(โครงการต่อเนื่อง)           หมู่ที่ 7 ตำบลปากแคว รายละเอียด
ประมูลจ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่  บ้านบางสง หมู่ 7 ตำบลปากแคว               ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ รายละเอียด
สอบราคาจ้างเมารถยนต์โดยสารปรับอากาส 2 ชั้น เพื่อนำคณะผู้เข้ารับการฝึกอบรมเดินทางไปฝึกอบรมและศึกษา           ดูงานที่จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดสระแก้ว รายละเอียด
  สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างผิวถนนลาดยางผิวจราจรแบบเคพซีล(CAPE SEAL)สายริมแม่น้ำยมฝั้่งขวา                (ตอนที่ 3 ช่วง กม.0+630 ถึง กม.0+062) หมู่ที่ 1 บ้านวังหิน ตำบลปากแคว รายละเอียด

 สอบราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมสร้างถนนผิวลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(Asphaltic concrete)                           ซอยเทศบาลดำริ(ตำบลปากแคว ช่วง กม.0+407 ถึง กม.0+677) หมู่ที่ 4 ตำบลปากแคว รายละเอียด   
 ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) ติดตั้งกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 12 เมตร                               ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ รายละเอียด
 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบเคพซีล(ถนนเฉลิมพระเกียรติ) หมู่ที่ 6,7                          ตำบลปากแคว รายละเอียด
 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรั้วกำแพงกันดินพร้อมดินถมบริเวณจุดลานกีฬาบ้านท่าพระ หมู่ที่ 5                           ตำบลปากแคว รายละเอียด
 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างสนามกีฬาเอนกประสงค์ กลางหมู่บ้านพร้อมไฟฟ้า หมู่ที่ 8                                       ตำบลปากแคว รายละเอียด
 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูป ซอยเทียนประทีป                                  (ตอนที่ 1 ช่วง กม.0+000 ถึง กม.0+167) หมู่ที่ 9 ตำบลปากแคว รายละเอียด
 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กริมคลองปากแควตั้งแต่ถนนดำถึงประตูระบาย หมู่ที่ 2                     ตำบลปากแคว รายละเอียด
  สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยริมคลองตาปลื้ม(บริเวณถนนจรดวิธีถ่องถึงคลองลอย)                หมู่ที่ 3 ตำบลปากแคว รายละเอียด
 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยข้างป้อม(ตอนที่ 1 ช่วง กม0+000 ถึง 0+116) หมู่ 8             ตำบลปากแคว รายละเอียด
 สอบราคาซื้อลูกรังซ่อมแซมกลบหลุมกลบบ่อภายในพื้นที่ หมู่ที่ 4 ตำบลปากแคว รายละเอียด

 สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำ ด้วยพลังงานไฟฟ้าบ้านปากแคว หมู่ที่ 2  
      ตำบลปากแคว รายะเอียดสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำ ด้วยพลังงานไฟฟ้าบ้านบางคลอง 2 หมู่ที่ 3  รายละเอีย
   สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำ ด้วยพลังงานไฟฟ้าบ้านนางด่าง หมู่ที่ 7 
        ตำบลปากแควรายละเอียด

 ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาด 80 ถึง 100 คน (สถ.ศพด.3) แบบไม่ตอกเสาเข็ม หมู่ที่ 1 ตำบลปากแคว บ้านวังหิน ตำบลปากแคว ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์รายละเอียด

 สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557รายละเอียด 

 สอบราคาซื้ออุปกรณ์เครื่องเล่นสนาม (สนามเด็กเล่น)รายละเอียด

 
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนริมตลิ่งริมแม่น้ำยม จุดบ้านนายอุทิศ หมู่ที่ 2 บ้านบางควาย ตำบลปากแคว 
รายละเอียด
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนริมตลิ่งริมแม่น้ำยมฝั่งซ้าย   จุดบ้านนางละมัย  ประดิษฐ์ทอง หมู่ที่ 2 บ้านบางควาย ตำบลปากแควรายละเอียด
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนริมตลิ่งริมแม่น้ำยมฝั่งซ้าย   จุดบ้านนางอารี หมู่ที่ 4 บ้านปากแคว  ตำบลปากแควรายละเอียด
 
Gallery..
       
      คำขวัญ อบต.ปากแคว : ถิ่นไร่ยาสูบ แปรรูปสมุนไพร ไทรใหญ่ัวัดปากแคว ดูแลแพทย์แผนไทย ศูนย์รวมใจหลวงพ่อเพชร