****ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลปากแคว อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย **** 
 
ผู้บริหาร อบต.ปากแคว


นายบุญเสริม  เชยวัดเกาะ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากแคว

 
ข้อมูลทั่วไป อบต.ปากแคว


 
Weather Report
 
Facebook Fanpage
 
ระดับน้ำฝนและปริมาณน้ำไหลผ่านแม่น้ำยมจังหวัดสุโขทัย

ข้อมูลระดับน้ำจากชลประทานจังหวัดสุโขทัย

ประชาสัมพันธ์

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2559 เห็นชอบใหเดำเนินงานโครงการอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดต่อเนื่อง โดยขยายระยะเวลาการให้เงินอุดหนุนแก่เด็กแรกเกิดจาก 1 ปี เป็น 3 ปี และเพิ่มวงเงินจากเดิมรายละ 400 บาท เป็นรายละ 600 บาท ต่อเดือน ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2560 เป็นต้นไป ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานต่อเนื่องและเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้มีหนังสือถึงปลัดกระทรวงมหาดไทยขอความร่วมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานรับลงทะเบียนต่อเนื่องตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2559 เป็นต้นไป เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าถึงบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและเป็นประโยชน์ในการรับรองสถานะครัวเรือน ตลอดจนการตรวจสอบข้อมูลต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำนักปลัด อบต.ปากแคว จึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปทราบและสามารถมาลงทะเบียนได้ที่งานพัฒนาชุมชน หรือ สอบถามรายละเอียดได้ที่ สน.ปลัด 0556-2055-2 
หรือ www.pak-khware.go.th 
และ www.facebook.com/pakkhware                 
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2559 เป็นต้นไป
   ประกาศการขายทอดตลาดพัสดุชำรุด
   การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด
ภาพกิจกรรม
 
ประชาสัมพันธ์ โอน - ย้าย
 รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานนักบริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลปากแคว
 ตำแหน่งหัวหน้าส่วนสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม  (นักบริหารงานสาธารณสุข) ระดับ ๖
 ตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม(นักบริหารงานการศึกษา)  ระดับ 7 รายละเอียดดังนี้ 
   1. ภาคผนวก ก. รายละเอียดคลิก
   2. ภาคผนวก ข. รายละเอียดคลิก
   3. ภาคผนวก ค. รายละเอียดคลิก
   4. ภาคผนวก ง. รายละเอียดคลิก
   5. ภาคผนวก จ. รายละเอียดคลิก 
   6. ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากแคว รายละเอียดคลิก
 
Visitors
 
ผู้บริหาร อบต.ปากแคว


นางจันทร์จิรา  หิรัญนุช
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากแคว

 
คู่มือประชาชน
 
แผนงานและงบประมาณ
แผนพัฒนา 3 ปี


2.แผนพัฒนา พ.ศ.2559-2561
 
ช่องทางติดต่อ อบต.

ติดตามข่าวสาร&ภาพกิจกรรมของ อบต.ปากแควfacebook.com/pakkhware หรือ ID Line: pakkhware และ www.pak-khware.go.th
 
ราคาน้ำมัน (PTT)
 
ข่าวประกาศสอบราคา
   การเปิดเผยการคำนวณราคากลางและราคากลางรายละเอียดคลิกที่นี่


 สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมแพสถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า บ้านท่าพระ หมู่ที่ 5 ตำบลปากแคว รายละเอียด
 สอบราคาจ้างเหมาโครงการดาดคอนกรีตซ่อมแซมคลองลอยสถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้าบ้านท่าพระ หมู่ที่ 5                  ตำบลปากแคว รายละเอียด   
 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยไฟฟ้าพัฒนา (ตอนที่ 1 ช่วง กม.0+000 ถึง                     กม. 0+146) หมู่ที่ 2 ตำบลปากแคว รายละเอียด 
 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยริมคลองตาปลื้ม (ตอนที่ 2 ช่วง กม.0+134 ถึง                 กม.0+188) หมู่ที่ 3 ตำบลปากแคว รายละเอียด 
 สอบราคาจ้างเหมาโครงการเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กรอบลานกีฬา (อาคารเอนกประสงค์) หมู่ที่ 5 ตำบลปากแคว                 รายละเอียด 
 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบางคลอง (ที่นายสำเริง อินอำพร ถึงคลองทางไม้)             หมู่ที่ 6 ตำบลปากแคว รายละเอียด 
 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยร่มโพธิ์ทอง 1 (ตอนที่ 1 ช่วง กม.0+000 ถึง                    กม. 0+167 ) หมู่ที่ 9 ตำบลปากแคว รายละเอียด 
 สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสุโขทัยวิลล่า (ตอนที่ 1 ช่วง กม. 0+000 ถึง                    กม.0+057 ) หมู่ที่ 9 ตำบลปากแคว รายละเอียด 
 สอบราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายริมแม่น้ำยม (ซอยปู่มากถึงจุดประปาหมู่บ้าน) หมู่ที่ 7                           ตำบลปากแคว รายละเอียด 
  สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนริมตลิ่งแม่น้ำยมฝั่งขวา จุดบริเวณที่นายแล แสงกล่อม หมู่ที่ 1 บ้านวังหิน
       ตำบลปากแคว รายละเอียด 
  สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุง ถนนริมตลิ่งแม่น้ำยมฝั่งซ้าย จุดบริเวณที่นางประมวล หมู้ที่ 3 บ้านบางคลอง                 ตำบลปากแคว รายละเอียด 
 สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนริมตลิ่งแม่น้ำยมฝั่งซ้าย จุดบริเวณอาคารเอนกประสงค์ ประจำหมู่บ้านท่าพระ             หมู่ที่ 5 บ้านท่าพระ ตำบลปากแคว รายละเอียด 
 สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนริมตลิ่งแม่น้ำยมฝั่งขวา จุดบริเวณสถานนีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า                         บ้านวังนางด่าง หมู่ที่ 7 บ้านบางสง ตำบลปากแคว รายละเอียด 
 สอบราคาซื้อลูกรังซ่อมแซมกลบหลุมกลบบ่อถนนภายในเขตพื่นที่ หมู่ที่ 6 ตำบลปากแคว รายละเอียด 
 ประมูลจ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านบางสง หมู่ที่ 7 ตำบลปากแคว               ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ รายละเอียด
 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างโครงการดาดคอนกรีตซ่อมแซมคลองลอยสถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า                 บ้านท่าพระ หมู่ที่ 5 ตำบลปากแคว  รายละเอียด 
 สอบราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ (cape seal )สายริมแม่น้ำยมฝั่งขวา                           (ตอนที่ 4 ช่วง กม.1+088 - กม.1+660 ) หมู่ที่ 1 บ้านวังหิน ตำบลปากแคว  รายละเอียด 
 สอบราคาจ้างรถยนต์โดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น เพื่อนำคณะผู้เข้ารับการฝึกอบรมเดินทางไปฝึกอบรมและศึกษาดูงาน         ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์และจังหวัดเพชรบุรี รายละเอียด
 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า บ้านบางคลอง                             หมู่ที่ 6 ตำบลปากแคว รายละเอียด
สอบราคาซื้อเครื่องกรองน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.50 เมตร พร้อมติดตั้งบริเวณประปาหมู่บ้าน                                  หมู่ที่ 3 ตำบลปากแควรายละเอียด
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรัง สายเรียบคลองลอยถึงคลองทางไม้(โครงการต่อเนื่อง)           หมู่ที่ 7 ตำบลปากแคว รายละเอียด
ประมูลจ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่  บ้านบางสง หมู่ 7 ตำบลปากแคว               ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ รายละเอียด
สอบราคาจ้างเมารถยนต์โดยสารปรับอากาส 2 ชั้น เพื่อนำคณะผู้เข้ารับการฝึกอบรมเดินทางไปฝึกอบรมและศึกษา           ดูงานที่จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดสระแก้ว รายละเอียด
  สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างผิวถนนลาดยางผิวจราจรแบบเคพซีล(CAPE SEAL)สายริมแม่น้ำยมฝั้่งขวา                (ตอนที่ 3 ช่วง กม.0+630 ถึง กม.0+062) หมู่ที่ 1 บ้านวังหิน ตำบลปากแคว รายละเอียด

 สอบราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมสร้างถนนผิวลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(Asphaltic concrete)                           ซอยเทศบาลดำริ(ตำบลปากแคว ช่วง กม.0+407 ถึง กม.0+677) หมู่ที่ 4 ตำบลปากแคว รายละเอีย
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2558 รายละเอียดคลิก
 
คำขวัญ อบต.ปากแคว : ถิ่นไร่ยาสูบ แปรรูปสมุนไพร ไทรใหญ่ัวัดปากแคว ดูแลแพทย์แผนไทย ศูนย์รวมใจหลวงพ่อเพชร