****ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลปากแคว อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย **** 
 
ผู้บริหาร อบต.ปากแคว


นายบุญเสริม  เชยวัดเกาะ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากแคว

 
ข้อมูลทั่วไป อบต.ปากแคว


 
Weather Report
 
Facebook Fanpage
ข่าวประชาสัมพันธ์


คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2559 เห็นชอบใหเดำเนินงานโครงการอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดต่อเนื่อง โดยขยายระยะเวลาการให้เงินอุดหนุนแก่เด็กแรกเกิดจาก 1 ปี เป็น 3 ปี และเพิ่มวงเงินจากเดิมรายละ 400 บาท เป็นรายละ 600 บาท ต่อเดือน ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2560 เป็นต้นไป ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานต่อเนื่องและเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้มีหนังสือถึงปลัดกระทรวงมหาดไทยขอความร่วมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานรับลงทะเบียนต่อเนื่องตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2559 เป็นต้นไป เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าถึงบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและเป็นประโยชน์ในการรับรองสถานะครัวเรือน ตลอดจนการตรวจสอบข้อมูลต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำนักปลัด อบต.ปากแคว จึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปทราบและสามารถมาลงทะเบียนได้ที่งานพัฒนาชุมชน หรือ สอบถามรายละเอียดได้ที่ สน.ปลัด 0556-2055-2 
หรือ www.pak-khware.go.th 
และ www.facebook.com/pakkhware                 
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2559 เป็นต้นไป

  
 
 ประกาศรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ.2559
ตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากแควที่ได้แถลง    ไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากแคว

งานซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากแคว
เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
 
ระดับน้ำฝนและปริมาณน้ำไหลผ่านแม่น้ำยมจังหวัดสุโขทัย

ข้อมูลระดับน้ำจากชลประทานจังหวัดสุโขทัย

ภาพกิจกรรม
 
ประชาสัมพันธ์ การโอน - ย้าย
 รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานนักบริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลปากแคว
 ตำแหน่งหัวหน้าส่วนสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม  (นักบริหารงานสาธารณสุข) ระดับ ๖
 ตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม(นักบริหารงานการศึกษา)  ระดับ 7 รายละเอียดดังนี้ 
   1. ภาคผนวก ก. รายละเอียดคลิก
   2. ภาคผนวก ข. รายละเอียดคลิก
   3. ภาคผนวก ค. รายละเอียดคลิก
   4. ภาคผนวก ง. รายละเอียดคลิก
   5. ภาคผนวก จ. รายละเอียดคลิก 
   6. ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากแคว รายละเอียดคลิก
 
Visitors
 
ผู้บริหาร อบต.ปากแคว


นางจันทร์จิรา  หิรัญนุช
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากแคว

 
คู่มือประชาชน
งานกิจการสภา อบต.ปากแคว
 
แผนงานและงบประมาณ
แผนพัฒนา 3 ปี


2.แผนพัฒนา พ.ศ.2559-2561

3.แผนพัฒนา พ.ศ.2560-2562
แผนพัฒนา 4 ปี
แผนพัฒนา พ.ศ.2561-2564
 
ช่องทางติดต่อ อบต.

   ติดตามข่าวสาร&ภาพกิจกรรม
            ของ อบต.ปากแคว
facebook.com/pakkhware
 หรือ ID Line: pakkhware    และ www.pak-khware.go.th
Tel. 0-5562-0552 
Fax.0-5562-0962
 
Gold Price
 
ข่าวประกาศสอบราคา

 **ประกาศสอบราคาโครงการซ่อมแซมตลิ่งริมคลอง-ปากแควฝั่งซ้าย จำนวน 17 ช่วง หมู่ที่ 2           บ้านบางควาย ตำบลปากแคว รายละเอียดคลิก 
 **ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการขุดลอกคลองบ่อประมงตามแนวพระราชดำริเฉลิม
          พระเกียรติฯ หมู่ที่ 9 บ้านห้วยลาภ ตำบลปากแคว รายละเอียดคลิก

 
คำขวัญ อบต.ปากแคว : ถิ่นไร่ยาสูบ แปรรูปสมุนไพร ไทรใหญ่ัวัดปากแคว ดูแลแพทย์แผนไทย ศูนย์รวมใจหลวงพ่อเพชร