****ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลปากแคว อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย **** 
 
ผู้บริหาร อบต.ปากแคว


นายบุญเสริม  เชยวัดเกาะ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากแคว

 
ข้อมูลทั่วไป อบต.ปากแคว


 
แผนงานและงบประมาณ

แผนพัฒนา 3 ปี

            
บัญญัติงบประมาณรายจ่าย
   
 
Weather Report
 
โครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล

รายละเอียด
 
ข่าวประชาสัมพันธ์

              ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากแคว                       รายชื่อผู้ผ่านการคัดสรรเป็นพนักงานจ้าง             ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากแคว
 
ประชาสัมพันธ์ โอน - ย้าย
 รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานนักบริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลปากแคว
 ตำแหน่งหัวหน้าส่วนสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม  (นักบริหารงานสาธารณสุข) ระดับ ๖
 ตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม(นักบริหารงานการศึกษา)  ระดับ 7 รายละเอียดดังนี้ 
   1. ภาคผนวก ก. รายละเอียดคลิก
   2. ภาคผนวก ข. รายละเอียดคลิก
   3. ภาคผนวก ค. รายละเอียดคลิก
   4. ภาคผนวก ง. รายละเอียดคลิก
   5. ภาคผนวก จ. รายละเอียดคลิก 
   6. ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากแคว รายละเอียดคลิก
ภาพกิจกรรม
 
ระดับน้ำฝนและปริมาณน้ำไหลผ่านแม่น้ำยมจังหวัดสุโขทัย


 
Visitors
 
ผู้บริหาร อบต.ปากแคว


นางจันทร์จิรา  หิรัญนุช
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากแคว

ภาษีบำรุงท้องที่

- รับชำระภาษี ปี 2556

รายละเอียด 
          

- รับชำระภาษี ปี 2557

รายละเอียด 

- รับชำระภาษี ปี 2558

รายละเอียด 
 
Facebook Fanpage
 
ราคาน้ำมัน (PTT)
 
Google Maps
 
ข่าวประกาศสอบราคา
 สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมแพสถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า บ้านท่าพระ หมู่ที่ 5 ตำบลปากแคว รายละเอียด
 สอบราคาจ้างเหมาโครงการดาดคอนกรีตซ่อมแซมคลองลอยสถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้าบ้านท่าพระ หมู่ที่ 5                  ตำบลปากแคว รายละเอียด   
 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยไฟฟ้าพัฒนา (ตอนที่ 1 ช่วง กม.0+000 ถึง                     กม. 0+146) หมู่ที่ 2 ตำบลปากแคว รายละเอียด 
 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยริมคลองตาปลื้ม (ตอนที่ 2 ช่วง กม.0+134 ถึง                 กม.0+188) หมู่ที่ 3 ตำบลปากแคว รายละเอียด 
 สอบราคาจ้างเหมาโครงการเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กรอบลานกีฬา (อาคารเอนกประสงค์) หมู่ที่ 5 ตำบลปากแคว                 รายละเอียด 
 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบางคลอง (ที่นายสำเริง อินอำพร ถึงคลองทางไม้)             หมู่ที่ 6 ตำบลปากแคว รายละเอียด 
 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยร่มโพธิ์ทอง 1 (ตอนที่ 1 ช่วง กม.0+000 ถึง                    กม. 0+167 ) หมู่ที่ 9 ตำบลปากแคว รายละเอียด 
 สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสุโขทัยวิลล่า (ตอนที่ 1 ช่วง กม. 0+000 ถึง                    กม.0+057 ) หมู่ที่ 9 ตำบลปากแคว รายละเอียด 
 สอบราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายริมแม่น้ำยม (ซอยปู่มากถึงจุดประปาหมู่บ้าน) หมู่ที่ 7                           ตำบลปากแคว รายละเอียด 
  สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนริมตลิ่งแม่น้ำยมฝั่งขวา จุดบริเวณที่นายแล แสงกล่อม หมู่ที่ 1 บ้านวังหิน
       ตำบลปากแคว รายละเอียด 
  สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุง ถนนริมตลิ่งแม่น้ำยมฝั่งซ้าย จุดบริเวณที่นางประมวล หมู้ที่ 3 บ้านบางคลอง                 ตำบลปากแคว รายละเอียด 
 สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนริมตลิ่งแม่น้ำยมฝั่งซ้าย จุดบริเวณอาคารเอนกประสงค์ ประจำหมู่บ้านท่าพระ             หมู่ที่ 5 บ้านท่าพระ ตำบลปากแคว รายละเอียด 
 สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนริมตลิ่งแม่น้ำยมฝั่งขวา จุดบริเวณสถานนีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า                         บ้านวังนางด่าง หมู่ที่ 7 บ้านบางสง ตำบลปากแคว รายละเอียด 
 สอบราคาซื้อลูกรังซ่อมแซมกลบหลุมกลบบ่อถนนภายในเขตพื่นที่ หมู่ที่ 6 ตำบลปากแคว รายละเอียด 
 ประมูลจ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านบางสง หมู่ที่ 7 ตำบลปากแคว               ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ รายละเอียด
 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างโครงการดาดคอนกรีตซ่อมแซมคลองลอยสถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า                 บ้านท่าพระ หมู่ที่ 5 ตำบลปากแคว  รายละเอียด 
 สอบราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ (cape seal )สายริมแม่น้ำยมฝั่งขวา                           (ตอนที่ 4 ช่วง กม.1+088 - กม.1+660 ) หมู่ที่ 1 บ้านวังหิน ตำบลปากแคว  รายละเอียด 
 สอบราคาจ้างรถยนต์โดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น เพื่อนำคณะผู้เข้ารับการฝึกอบรมเดินทางไปฝึกอบรมและศึกษาดูงาน         ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์และจังหวัดเพชรบุรี รายละเอียด
 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า บ้านบางคลอง                             หมู่ที่ 6 ตำบลปากแคว รายละเอียด
สอบราคาซื้อเครื่องกรองน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.50 เมตร พร้อมติดตั้งบริเวณประปาหมู่บ้าน                                  หมู่ที่ 3 ตำบลปากแควรายละเอียด
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรัง สายเรียบคลองลอยถึงคลองทางไม้(โครงการต่อเนื่อง)           หมู่ที่ 7 ตำบลปากแคว รายละเอียด
ประมูลจ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่  บ้านบางสง หมู่ 7 ตำบลปากแคว               ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ รายละเอียด
สอบราคาจ้างเมารถยนต์โดยสารปรับอากาส 2 ชั้น เพื่อนำคณะผู้เข้ารับการฝึกอบรมเดินทางไปฝึกอบรมและศึกษา           ดูงานที่จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดสระแก้ว รายละเอียด
  สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างผิวถนนลาดยางผิวจราจรแบบเคพซีล(CAPE SEAL)สายริมแม่น้ำยมฝั้่งขวา                (ตอนที่ 3 ช่วง กม.0+630 ถึง กม.0+062) หมู่ที่ 1 บ้านวังหิน ตำบลปากแคว รายละเอียด

 สอบราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมสร้างถนนผิวลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(Asphaltic concrete)                           ซอยเทศบาลดำริ(ตำบลปากแคว ช่วง กม.0+407 ถึง กม.0+677) หมู่ที่ 4 ตำบลปากแคว รายละเอีย
 
Gallery..
       
      คำขวัญ อบต.ปากแคว : ถิ่นไร่ยาสูบ แปรรูปสมุนไพร ไทรใหญ่ัวัดปากแคว ดูแลแพทย์แผนไทย ศูนย์รวมใจหลวงพ่อเพชร