หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ อบต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ อบต.

Contact Us
     
 
 
 
         
ถนนระหว่างหมู่บ้านภายในตำบล

ถนนลูกรัง จำนวน 66 สาย

ถนนลาดยาง จำนวน 2 สาย

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 39 สาย

สะพานคอนกรีต จำนวน 19 สาย

สะพานไม้ข้ามแม่น้ำยม จำนวน 2 แห่ง
  หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 8      
  ถนนระหว่างหมู่บ้านท้องถิ่นอื่น
  มีรถยนต์โดยสารประจำทางสายรอบเมืองสุโขทัยเป็นศูนย์รวมของรถยนต์โดยสารประจำจังหวัดที่เชื่อมโยงไปสู่จังหวัดอื่นๆ
 
สายสุโขทัย - สวรรคโลก
สายสุโขทัย - วังไม้ขอน
  ถนนภายในหมู่บ้าน
  ส่วนมากจะเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสภาพใช้งานได้ดี
 
 
แหล่งน้ำธรรมชาติ

คลองตาเล็ก หมู่ที่ 2

คลองยายเสม หมู่ที่ 5

คลองต้นข้อ หมู่ที่ 3

คลองบางคลอง หมู่ที่ 6

คลองตาปลื้ม หมู่ที่ 3

คลองบางทราย หมู่ที่ 7

คลองตากึก หมู่ที่ 4

คลองยายปูน หมู่ที่ 8

คลองตาไทร หมู่ที่ 4

คลองตาย่วน หมู่ที่ 8

คลองตาแวว หมู่ที่ 4

คลองปากแคว หมู่ที่ 4

คลองทางไม้ หมู่ที่ 1,6,7

คลองน้ำแรง หมู่ที่ 9

บ่อประมง หมู่ที่ 9
แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

ฝายกั้นน้ำ จำนวน 1 แห่ง

บ่อบาดาล จำนวน 10 แห่ง
 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการแสดง รำกลองยาว รำวงพื้นบ้าน เพลงอีแซว เพลงเกี่ยวข้าว

นายสุโข โพธิ์ขี้เหล็ก หมู่ที่ 4

นายหยด จันทร์ตรี หมู่ที่ 7

นายอำพล แจ่มสว่าง หมู่ที่ 8

นางสายฝน ผลพระ หมู่ที่ 9
ภูมิปัญญาด้านพิธีกรรมทางศาสนา บายศรีสู่ขวัญ

นายสงัด ยิ้มเสมียน หมู่ที่ 1

พท.สมพงศ์ ชำนาญจุ้ย หมู่ที่ 5

นายประสิทธิ์ ทิพย์บุญตา หมู่ที่ 8
ภูมิปัญญาด้านศิลปกรรม วาดภาพ ปั้น แกะสลัก งานดอกไม้ใบตอง

นางสง่า เอี่ยมสว่าง หมู่ที่ 1

นางประเสริฐ เนียมน่วม หมู่ที่ 1

นายเฉลา แช่มช้อย หมู่ที่ 3

นายสืบสกุล แสนโกศิก หมู่ที่ 4

นายณรงค์ มาคง หมู่ที่ 4

นายสะอิ้ง เพ่งกิจ หมู่ที่ 7