หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ อบต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ อบต.

Contact Us
     
 
 
 


นางจันทร์จิรา หิรัญนุช
ปลัด อบต.ปากแคว


นางสาวยลลดา วารีทิพย์
รองปลัด อบต.ปากแคว
 
 


ว่าที่ร้อยเอกชาญพิชัย คล้ายคลึง
หัวหน้าสำนักปลัด


นางสาวนัทธมน บุญเพชร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ


นางพิณทิพย์ มังคะตา
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ


นางรตา เจริญผล
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


นางวรรณลักษ์ มธุพจน์
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


นายสิงหา วงษ์เกลียวเรียน
นิติกรชำนาญการ


พ.จ.อ.แสงชัย เสริมแสง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยชำนาญงาน