หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก

หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน

ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร

บุคลากร
การบริหารบุคคล

การบริหารบุคคล
ข่าวสาร

ข่าวสาร
แผน

แผน
รายงาน

รายงาน
ระเบียบ

ระเบียบ
บริการประชาชน

บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบล ปากแคว ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
     
 
 
 
 
 
 

เพื่อติดตั้ง ซ่อมแซม ไฟฟ้าสาธารณะให้ส่องสว่าง และทุกครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง

เพื่อเป็นทางระบายน้ำไม่ให้ท่วมขังในฤดูน้ำหลาก

การพัฒนาบำรุงรักษาเส้นทางคมนาคมให้สามารถสัญจรไป-มาได้อย่างสะดวกและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

เพื่อควบคุมการใช้ประเภทของอาคารในพื้นที่ผังเมือง ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย
 
 
 
 

เพื่อบริหารจัดการแหล่งน้ำทำการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ

เพื่อการบริหารจัดการแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคอย่างปลอดภัยและมีคุณภาพ

เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้านอย่างมีประสิทธิภาพและมีน้ำเพียงพอ
 
 
 
 

ส่งเสริมสนับสนุนสร้างความเข้มแข็งแก่กลุ่มเกษตรกรและกลุ่มอาชีพต่างๆ

สนับสนุนการขับเคลื่อนระบบเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน

ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มอย่างยั่งยืนและลดค่าใช้จ่าย
 
 
 
 

เพื่อพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้ได้จามเกณฑ์มาตรฐาน

เพื่อพัฒนาทางด้านการศึกษาของประชาชนมีโอกาสได้เรียนรู้ตลอดชีวิต

เพื่อสืบทอด ฟื้นฟูอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณี แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้านในชุมชนท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป
 
 
 
 

เพื่อช่วยเหลือประชาชนให้ได้รับการสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น

เพื่อช่วยเหลือประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง ห่างไกลจากโรคติดต่อ
 
 
 
 

เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
 
 
 
 

เพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่นภัยแล้ง น้ำท่วม

เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

เพื่อให้หมู่บ้านเสี่ยงภัยได้เตรียมพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัย
 
 
 
 

เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวและนำรายได้เข้าในท้องถิ่น

เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมในชุมชนให้น่าอยู่

เพื่อลดปริมาณขยะ น้ำเสีย และสิ่งปฏิกูลภายในตำบล
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055-620-552