หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก

หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน

ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร

บุคลากร
การบริหารบุคคล

การบริหารบุคคล
ข่าวสาร

ข่าวสาร
แผน

แผน
รายงาน

รายงาน
ระเบียบ

ระเบียบ
บริการประชาชน

บริการประชาชน
     
 
 
 
 
 
 

เพื่อติดตั้ง ซ่อมแซม ไฟฟ้าสาธารณะให้ส่องสว่าง และทุกครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง

เพื่อเป็นทางระบายน้ำไม่ให้ท่วมขังในฤดูน้ำหลาก

การพัฒนาบำรุงรักษาเส้นทางคมนาคมให้สามารถสัญจรไป-มาได้อย่างสะดวกและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

เพื่อควบคุมการใช้ประเภทของอาคารในพื้นที่ผังเมือง ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย
 
 
 
 

เพื่อบริหารจัดการแหล่งน้ำทำการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ

เพื่อการบริหารจัดการแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคอย่างปลอดภัยและมีคุณภาพ

เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้านอย่างมีประสิทธิภาพและมีน้ำเพียงพอ
 
 
 
 

ส่งเสริมสนับสนุนสร้างความเข้มแข็งแก่กลุ่มเกษตรกรและกลุ่มอาชีพต่างๆ

สนับสนุนการขับเคลื่อนระบบเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน

ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มอย่างยั่งยืนและลดค่าใช้จ่าย
 
 
 
 

เพื่อพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้ได้จามเกณฑ์มาตรฐาน

เพื่อพัฒนาทางด้านการศึกษาของประชาชนมีโอกาสได้เรียนรู้ตลอดชีวิต

เพื่อสืบทอด ฟื้นฟูอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณี แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้านในชุมชนท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป
 
 
 
 

เพื่อช่วยเหลือประชาชนให้ได้รับการสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น

เพื่อช่วยเหลือประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง ห่างไกลจากโรคติดต่อ
 
 
 
 

เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
 
 
 
 

เพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่นภัยแล้ง น้ำท่วม

เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

เพื่อให้หมู่บ้านเสี่ยงภัยได้เตรียมพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัย
 
 
 
 

เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวและนำรายได้เข้าในท้องถิ่น

เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมในชุมชนให้น่าอยู่

เพื่อลดปริมาณขยะ น้ำเสีย และสิ่งปฏิกูลภายในตำบล
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055-620-552